Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr GHG/79 9 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Wieliczce
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świecki oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich „OSIECZNICA” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej „Pollena-Ścinawa” S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIST” Spółka Cywilna , „Draco” Grzegorz Kaźmierczak, Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Spółka z ograniczoną odpoweidzialnością, Firma MARILYN Marzena Janiak, IVO Software , Mergers Net Sp. z o.o., RoboNET , Zakład Poligraficzny GRAF-POZ Marek Przybylski ZPCHr, Centrum Wagowe Rafał Gajewski Tomasz Gajewski, DEKOR Media Sp. z o.o., Zakład Produkcji Metalowej PROMEX Pietras Woźniak SP.J.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.