Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr KRS/24 8 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja podczas panelu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Analiza stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kabli Ożarów S.A., BIG Bank Gdański S.A., Firma Usługowa Artur Wachnik Autoalarmy, PWNS Almax Sp. zo.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” , BEL-SAT Izabela Walczak , 6MEDIA , Edustacja.pl Sp. z o.o., Inventory Solutions Polska Sp. z o.o., MAXSTAL , RENEX Predrag Topić, WebTailor Sp. z o.o., INVEST – EKO Primus Arkadiusz, GEO-WEKTOR Szczepanek Kinga, Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.