Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr KDE/97 2 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan debata w czasie spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Kursy w Mikołajkach
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność detektywistyczna
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: parczewski oraz pleszewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „KGB KOMPUTERY, GRAFIKA, BRANDING”, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A., Garbarnia „BRZEG” S.A., Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny Jan Rochalski, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , „AGROGAMA” Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Kuźma i Keli Spółka Jawna, Bart Import Poland Bartłomiej Skapski, FAMA , Innovativa Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o., Rabateo Sp. z o.o., TENEX Sp. z o.o., HH Poland S.A., MODUS , INFO-TV-FM

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.