Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr GGY/97 4 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Porządek debata w czasie seminarium przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Weryfikacja stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Kursy w Wiśle
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz złotowski

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF WSÓL FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, Przedsiebiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „MESCOMP” S.A., Bałtyckie Towarzystwo Telewizyjno-Telegraficzne S.A. , Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp.z o.o. , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Firma Bracia Urbanek, J.,A.,W. Urbanek Spółka Jawna, Giełda Mediowa Sp. z o.o., P.P.H.U. „Frost”, „Astra Vernici Polska” Paweł Maj, Studio Puff-Buff Design s.c. Radosław Achramowicz, Anna Siedlecka, WORKNET , ELEGANCE SP. Z O.O., CELLPAK Zdzisław Koziatek, JFC POLSKA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.