Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr USW/17 1 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Spójności

Plan debata w czasie warsztatu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Nałęczowie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • na lata 2007-2013″
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wadowicki oraz działdowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Jingongzhu Aricles Factory, LIMA -THERM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „TRANSBUD-WROCŁAW” Sp. z o.o., STRAŻNIK spółka jawna, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozwój” , BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna, FITEK , Hellfeier , Łangowski i Wspólnicy spółka komandytowa, STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak, Vipera Cosmetics Ryszard Wrzesiński, Firma Handlowo-Produkcyjna PAK Sp. z o.o., FHT EXPORT-IMPORT Krzysztof Kędzierski, Renata Blukacz, Justyna Grzywacz prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Medical Office

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.