Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr IJSP/22 4 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie konferencji zawiera następujące zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Treningi w Krakowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • Odlewnictwo staliwa
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łódzki wschodni oraz m. Jastrzębie-Zdrój

  Upoważnieni beneficjenci to: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Sp. z o.o., TRANSBUD-KRAKÓW S.A. , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELZAM-HOLDING” S.A., DRUKARNIA MULTIPRESS Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, „AZART S.C.- Telekomunikacja” , Miejski Ośrodek Kultury i Sportu , BGC GROUP Spółka komandytowa, Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, HFB E-PROJEKT , Lineor , Planet Soft IT Outsourcing Sp. z o.o., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Kancelaria Corpus Iuris , Polska Organizacja Turystyczna, Wojciech Kacprzak, Alicja Krawiecka wspólnicy spółki cywilnej Auto-Serwis s. c.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.